گواهي مبدأ سندي است که به درخواست صادرکننده يا نماينده قانوني وي براي تعيين مبدأ يک کالاي صادراتي توسط واحد مجاز صدور اين گواهي صادر مي گردد. از نظر استانداردهاي گمرکي، تشخيص مبدأ يک کالاي صادراتي فرآيندي پيچيده و بحث برانگيز است، اما با اين وجود اين امر پايه اي اساسي براي تعيين تعرفه ها و ساير شاخص هاي مهم تجارت فرامرزي به شمار مي رود.
اگرچه سابقه صدور گواهي مبدأ به سال هاي بسيار دوري برمي گردد، اما صدور اين سند همراه با تاييد ساير اسناد صادراتي در سال ۱۹۲۳ ميلادي و در پي تشکيل کنوانسيون بين المللي ژنو با تدوين مقررات تسهيل تشريفات گمرکي رايج گرديد. بر اين اساس دولت ها مجاز به تشکيل سازمان هاي مناسبي در قلمرو ملي تحت حاکميت خود براي صدور گواهي مبدأ شدند.
مطابق بند ۱۱ کنوانسيون ۱۹۲۳ ژنو، دولت ها مي توانند مجوز و ماموريت فرآيند صدور گواهي مبدأ را به سازمان هاي غيردولتي که داراي صلاحيت لازم هستند، اعطا نمايند. لذا از يک سو نظر به گستردگي شبکه اتاق هاي بازرگاني و تسهيلات فراهم شده توسط آن ها، و از سوي ديگر با توجه به حسن شهرت و اعتبار اتاق ها در ارائه خدمات به بازرگانان، مسئوليت صدور گواهي مبدأ در اغلب کشورها به اتاق هاي بازرگاني تفويض شده است.
تشخيص ضرورت صدور گواهي مبدأ براي يک کالاي صادراتي بر عهده اتاق بازرگاني نيست، بلکه تنها واردکننده کالا است که مي داند که آيا در عمل نيازي به دريافت اين گواهي وجود دارد يا خير.
طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، تنها اتاق های بازرگانی مجوز صدور سند بین المللی گواهی مبدا را دارند.


عناوين خدمات واحد گواهي مبدأ اتاق خرمشهر:
۱٫ صدور گواهي مبدأ و فرم A
2. تاييديه امضاي اسناد تجاري از جمله فاکتور فروش، سياهه تجاري، قراردادهاي بين المللي، گواهي بهداشت، گواهي قرنطينه نباتي، گواهي بازرسي، گواهي مصرف کننده نهايي (End-User) و …
۳٫ استعلام گواهي هاي مبدأ خارجي به درخواست بازرگان
۴٫ پاسخ به استعلام هاي صورت گرفته از گمرکات و اتاق هاي بازرگاني ديگر کشورها در خصوص گواهي-هاي مبدأ صادرشده در اتاق هاي بازرگاني خرمشهر و شهرستان ها
۵٫ مشاوره با اتاق هاي بازرگاني شهرستان ها به منظور ايجاد وحدت رويه در نحوه انجام کار
۶٫ مشاوره به بازرگانان در خصوص نحوه صدور گواهي مبدأ، تاييد اسناد تجاري و کليه فرآيندهاي مرتبط با صادرات کالا به صورت حضوري، تلفني و از طريق سامانه برخط گواهي مبدأ وب سايت اتاق خرمشهر
۷٫ برگزاري جلسات ماهيانه آموزشي صدور گواهي مبدأ به درخواست بازرگانان محترم اتاق خرمشهر

نحوه صدور گواهی مبدا الکترونیک

copyright2024 Khorramshahr Chamber Of Commerce, Industries, Mines and Agriculture

کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ