یادداشتی برگرفته از هفته نامه کیاست //

کیاسـت تصمیـم گرفتـه تـا بـا بازخوانـی احـوال صنعـت گردشـگری بـه بررسـی روندهای حاکـم بـر ایـن صنعـت، راه کارهـای ارتقـای آن در جدول تولیـدات ناخالـص داخلـی و تحلیـل پارادایم های نوین گردشـگری جهانی در ارتبـاط بـا حـوزه ایران بپـردازد، به همیـن منظور در گفتگویـی بـا چنـد نهـاد فراگیـر اقتصـادی و اجتماعـی کشـور، تلاش شـده تـا نظـرات آنهـا را در مـوارد ذکـر شـده، اخذ کـرده و در برابـر خوانندگان خود قـرار دهد، در ادامه شـرح گفتگوی انجام شـده با رییس کمیسـیون گردشـگری اتـاق بازرگانـی خرمشـهر را مـی خوانیـد؛ در ایـن گفتگـو، از دکتـر امیـن فرطوسـی درخصـوص اقدامـات کمیسـیون گردشـگری و اهـداف برنامـه ریزی بـرای حضـور قدرتمندتـر بخـش خصوصـی و نهـاد اتاق بازرگانـی در معـادالت گردشـگری محلـی و ملـی جویـا شـدیم؛ وی در پاسـخ اظهـار داشـت: از آنجایـی که نهاد اتـاق بازرگانـی بـه عنـوان پارلمـان بخـش خصوصـی دیدگاه وسـیعی نسـبت بـه تمامی مقوله هـای اقتصادی دارد بـی شـک »گردشـگری« از موضوعـات بسـیار مهم تعییـن کننـده در یک اقتصاد مدرن بـرای اتاق بازرگانی حایـز اهمیـت بـوده بطوریکـه یک کمیسـیون تخصصی جهـت پیگیـری و رسـیدگی ایـن امـر مهم هـم در اتاق ایـران و هـم در اتـاق شهرسـتان تعریـف شـده اسـت. نظـر براینکـه کمیسـیون هـای جدیـد اتـاق خرمشـهر بـا توجـه بـه انتخابـات اخیر شـکل یافتـه اسـت، در امر گردشـگری و صنعت توریسـم نیز کمیسیون گردشگری بـا نگاهی ویـژه به مقوله گردشـگری متشـکل از افرادی صاحـب نظـر در ایـن زمینـه تشـکیل شـد کـه در ایـن راسـتا، متناسـب بـا ظرفیـت هـا و توانمندی های شـهر خرمشـهر بطـور خـاص و منطقـه آزاد ارونـد واسـتان خوزسـتان بطـور عـام و توجـه ویـژه بـه گردشـگری محلـی، در حـال طراحـی و تدوین برنامه هایی هسـتیم کـه چنانچـه فعـاالن گردشـگری بـا مـا همـراه شـوند، جهـت رسـیدگی بـه ایـن اهـداف و برنامه ها مـی توان نتایـج قابـل توجهی بدسـت آورد. رییس کمیسـیون گردشـگری اتـاق بازرگانی خرمشـهر درخصـوص فرصـت هـا و توانمنـدی هـای گردشـگری در ایـن شـهر گفـت: ایـن فرصـت هـا را مـی تـوان در چنـد محـور طبقـه بندی نمود کـه هر کـدام از آنها می توانـد بعنـوان یک منبع بـزرگ جهت رونـق اقتصادی و کسـب و کار قلمـداد نمـود کـه عبارتند از: ۱ -جاذبـه های محیطی و جغرافیایی مشـتمل بر: الـف( وجود دو رودخانـه کارون و اروند ب( تعدد روسـتاها و مشاغل روسـتایی ج( صنایع دستی و سـنتی، ۲ -جاذبـه هـا و اماکـن مربـوط بـه دوران دفـاع مقـدس، ۳ -منطقـه آزاد اروند و فرصـت های خرید و بازارگـردی، ۴ -راههای ارتباطـی )هوایـی- دریایـی- زمینـی( اعم از ریلـی و جـاده ای، ۵ -وجـود شـلمچه بعنوان پرتـردد تریـن مرز زمینی کشـور. دکتـر فرطوسـی در حـوزه زیرسـاخت هـای مناسـب برای گردشـگران و طرحهای پیشنهادی کمیسـیون گردشـگری بـه بخـش خصوصـی یـا مقامـات باالدسـتی اظهـار داشـت: نیـاز بـه اطالعـات دقیـق در مـورد توسـعه زیرسـاخت هـای گردشـگری در اسـتان و حتـی شهرسـتان از مـوارد بسـیار مهمـی اسـت که بـرای تطبیـق با نیازهـای صنعت گردشـگری راهـکار مناسـبی را پیـش روی مـا خواهد گذاشـت، چه بسـا کـه اگـر ایـن آمـار بطـور دقیـق بـه اتـاق هـا ارایه شـود، بخـش خصوصـی هم دقیـق تر مـی تواند نقشـه راه تنظیـم نمایـد و متناسـب بـا نیازها، سـرمایه گذار را وارد ایـن عرصـه نمایـد. پـس بـه طـور یقیـن میتوان گفـت؛ چنانچـه ایـن چالش مرتفع نشـود، آسـیب های جـدی و ریسـک پذیـری بـاال را در امر سـرمایه گذاری بخـش گردشـگری بوجـود مـی آورد. به طـوری که اگر هـم اتفاقـی صورت پذیرد ممکن اسـت متناسـب با نیاز مربوطـه نباشـد و یا نامتـوازن محقـق گردد. در حـال حاضـر بـا وجـود پتانسـیل راههـای ارتباطـی هوایــی دریایــی زمینــی در منطقــه آزاد ارونــد کــه در قیــاس بــا ســایر مناطــق آزاد بعنــوان یــک نقطــه قــوت بــه حســاب مــی آیــد، متاســفانه زیرســاخت هـای مناسـبی چـون هتلینـگ، مراکـز توزیـع سـفر، نــاوگان حمــل و نقــل مناســب بــرای گردشــگران در ســطح شهرســتان و اســتان نیســت و یــا بــا کاســتی هــای بســیاری موجــود اســت کــه یکــی از برنامــه هـای کمیسـیون گردشـگری اتـاق خرمشـهر تعریـف صحیــح ایــن فرصــت جهــت معرفــی بــه ســرمایه گــذاران بخــش خصوصــی بــوده کــه چنانچــه بــا برنامــه ریــزی دقیــق و کارشناســی شــده بتــوان در ایـن بخـش سـرمایه گذارانـی را جـذب نمـود، بـدون تردیـد مـی تـوان یـک سـرمایه گـذاری بـا سـودآوری بـاال و کمتریـن ریسـک را بـرای آنهـا رقـم زد. البتـه در ایــن راســتا کمیســیون برنامــه هــای جــدی دارد کــه در تعامــل بــا مقامــات بخــش دولتــی پیشــنهادات و طرحهــای ویــژه جهــت ارایــه خواهیــم داشــت. وی در ادامــه افــزود: از آنجایــی کــه یکــی از مرزهــای پرتــردد بیــن المللــی واقــع در شهرســتان خرمشــهر و مــرز شــلمچه مــی باشــد و همچنیــن مــرز دریایــی کــه جهــت ورود و خــروج بــه کشــورهای عــراق و کویــت در بنــدر خرمشــهر تعریــف شــده اســت، مــی تـوان گفـت کـه شـهر خرمشـهر از شـهرهای حایـز اهمیــت در ورود و خــروج اتبــاع خارجــه بعنــوان گردشــگر عــاوه بــر گردشــگران داخلــی کــه بــه ســبب جاذبــه هــای دفــاع مقــدس، ســالیانه شــاهد صدهــا هــزار توریســم بــوده کــه بایــد نیروهــای مرتبــط بــا آنهــا دارای مهــارت هــا و توانمندیهــای خــاص باشــد کــه در خدمــت رســانی و جلــب رضایـت ایـن گردشـگران مـی توانـد نقـش موثـری ایفــا نمایــد. واحــد آمــوزش اتــاق در همیــن راســتا برنامههــای زبــان آمــوزی، تشــریفات و نحــوه پذیرایــی از فعــالان اقتصــادی بــرای اعضــا برگــزار نمــوده و در آینــده در موضــوع ویزیــت گردشــگران و موضوعــات مشــابه برنامههایــی تعریــف نمــوده اسـت. کیاسـت در پایـان یـک سـوال متفـاوت هـم از وی داشـت! اصـوال فعـاالن اقتصـادی کـه بـه نحـوی مرتبــط بــا گردشــگران هســتند یــا آنانکــه ظرفیــت ایجــاد چنیــن ارتباطــی را دارنــد، تــا چــه حــد مایــل بــه مشــارکت بــا نهادهــای بخــش خصوصــی از جملــه پارلمــان بخــش خصوصی)اتــاق بازرگانــی( هســتند؟ اگــر بخواهیــد وضعیــت مشــارکت آنهــا بررسـی کنیـد، ضعـف و قـوت شـان را چگونـه بیـان مــی کنیــد؟ دکتــر امیــن فرطوســی پاســخ گفــت: همانگونــه کــه اشــاره شــد در دوره جدیــد هیــات نماینــدگان اتــاق خرمشــهر مــدت کوتاهــی اســت کــه کمیســیون گردشــگری بــه ریاســت اینجانــب تشــکیل شــده اســت و در ایــن مــدت ابتــدا بــه اولویــت هــا کــه همــان هــدف گــذاری و برنامــه ریــزی اســت توجــه نمــوده ایــم و فرصــت کمــی در ایجــاد ارتبــاط بــا نهادهــا و یــا اشــخاص بخــش خصوصــی کــه خواهــان مشــارکت در موضوعــات گردشـگری باشـند تـا کنـون داشـته ایـم، همچنیـن نظـر بـر اینکـه فرصتهـا و توانمندیهـای زیـادی در بحـث گردشـگری در شهرسـتان خرمشـهر و منطقـه آزاد ارونــد وجــود دارد، چنانچــه فعــالان اقتصــادی خواهــان ورود بــه ایــن بخــش مهــم باشــند، اتــاق بعنـوان یـک نیـروی تاثیرگـذار نقـش تعییـن کننـده و روشــنگری در ایــن موضــوع خواهــد داشــت. بــه همیــن جهــت اتــاق عــاوه بــر تمایــل ایجــاد ایــن ارتبــاط بــا فعــالان اقتصــادی بخــش خصوصــی نهایــت تــوان خویــش در برقــراری ایــن ارتبــاط را بکار می برد.

آخرين مطالب این بخش

0 دیدگاه


    لطفا دیدگاهتان را بنویسید

    copyright2023 Khorramshahr Chamber Of Commerce, Industries, Mines and Agriculture

    کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ