۶ بهمن ۱۳۹۷date_range
  • perm_identity کمال هلالی
سمینارهای بهمن ماه
۱ بهمن ۱۳۹۷date_range
  • perm_identity کمال هلالی
کارگاه آموزشی “مکالمات بازرگانی به زبان انگلیسی”
اتاق بازرگانی خرمشهر ۲۳ دی ۱۳۹۷date_range
  • perm_identity کمال هلالی
سمینارهای آموزشی هفته پایانی دی ماه
۱۷ آذر ۱۳۹۷date_range
  • perm_identity کمال هلالی
برنامه زمانی سمینارهای آموزشی اتاق خرمشهر اعلام شد
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷date_range
  • perm_identity کمال هلالی
سمینار آموزشی « کشت گیاهان دارویی»
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷date_range
  • perm_identity کمال هلالی
سمینار آموزشی “آشنائی با اصول تجارت با عمان”