اخبار اتاق

آگهی فراخوان ثبت نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی مؤسسین انجمن کشت فرا سرزمینی ایران


در اجرای موافقت اصولی شماره ۱۳۴۲۵/۴۳/ص مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۶ هیأت هدایت و نظارت راهبردی تشکل های اتاق ایران مبنی بر تأسیس و ثبت “انجمن کشت فرا سرزمینی ایران” در اتاق ایران، مقرر گردید تا مجمع عمومی مؤسسین انجمن مزبور در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ در محل سالن جلسات طبقه ششم ساختمان اتاق ایران با رعایت تشریفات قانونی برگزار شود.
لذا بدینوسیله از کلیه فعالین در حوزه مربوطه دعوت می نماید از روز شنبه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۶ الی پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۶ جهت ثبت نام و تکمیل مدارک عضویت به معاونت تشکل های اتاق ایران واقع در تهران – خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره ۱۷۵ طبقه پنجم مراجعه نمایند.
شایان ذکر است که مهلت یاد شده جهت ثبت نام و تکمیل مدارک قابل تغییر و تمدید نمی باشد.

دستور جلسه :
۱ – بررسی و تصویب اساسنامه .
۲ – تعیین ورودیه و حق عضویت.
۳ – تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
۴ –انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان.
۵ – سایر موارد.

شرایط ثبت نام:
الف-داشتن کارت معتبر بازرگانی یا عضویت در اتاقهای بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی کشور.
ب- دارا بودن مدارک لازم مبنی بر فعالیت در موضوع کشت فرا سرزمینی از جمله ( سند مالکیت، اجاره نامه، قرارداد)
ج- اسناد مثبته دال بر اقامت فرد در کشور مربوطه (اصل مدرک).
د-اصل فیش واریزی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ میلیون ریال (معادل یک میلیون تومان ) به شماره حساب (۰۱۰۵۹۹۴۰۹۵۰۰۰ ) سیبا بانک ملی به نام اتاق بازرگانی ایران.
تبصره: نمایندگان اشخاص حقوقی می بایست مدیر عامل، یا یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت متبوع باشند با در دست داشتن آخرین تغییرات روزنامه رسمی و معرفی نامه با مهر و سربرگ شرگت.


user avatar
کمال هلالی (کمال هلالی)
توضیحاتی ندارد...

تعداد مطالب نوشته شده توسط نویسنده: 547
لینک به صفحه نویسنده:


« »

دیدگاهتان را بنویسید