اخبار اتاق

سازمان ملی کارآفرینی ایران تاسیس می شود


آگهی فراخوان ثبت نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی مؤسسین سازمان ملی کارآفرینی ایران
در اجرای موافقت اصولی شماره ۳۶۳۸/۴۳/ص مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۶ هیأت هدایت و نظارت راهبردی تشکل های اتاق ایران مبنی بر تأسیس و ثبت ” سازمان ملی کارآفرینی ایران ” در اتاق ایران، مقرر گردید تا مجمع عمومی مؤسسین سازمان مزبور در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۶ در محل سالن جلسات طبقه ششم ساختمان اتاق ایران با رعایت تشریفات قانونی برگزار شود.
لذا بدینوسیله از کلیه فعالین در حوزه مربوطه دعوت می نماید از روز سه شنبه مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۶ الی پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۶ جهت ثبت نام و تکمیل مدارک عضویت به معاونت تشکل های اتاق ایران واقع در تهران – خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره ۱۷۵ طبقه پنجم مراجعه نمایند.
شایان ذکر است که مهلت یاد شده جهت ثبت نام و تکمیل مدارک قابل تغییر و تمدید نمی باشد.

دستور جلسه :
۱ – بررسی و تصویب اساسنامه .
۲ – تعیین ورودیه و حق عضویت.
۳ – تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
۴ –انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان.
۵ – سایر موارد.

شرایط ثبت نام:
الف-داشتن کارت معتبر بازرگانی یا عضویت در اتاقهای بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی کشور.
ب- اعضای سازمان عبارتند از:
۱- کانون‌های کارآفرینی استانی سراسر کشور (هر استان یک کانون کارافرینی)
۲- سازمانهای مردم نهاد ملی، حسب ضوابط و مقررات در آئین نامه اجرایی
۳- انجمن‌های ملی با موضوع کارآفرینی دارای مجوز از وزارت کشور
۴- یکی از پارک‌های علم و فناوری به نمایندگی پارک علم و فناوری سراسر کشور با انتخاب و معرفی وزارت علوم و …
۵- یکی از مراکز رشد به نمایندگی مرکز رشد سراسر کشور با انتخاب و معرفی وزارت علوم
ج-اصل فیش واریزی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ میلیون ریال (معادل یک میلیون تومان ) به شماره حساب (۰۱۰۵۹۹۴۰۹۵۰۰۰ ) سیبا بانک ملی به نام اتاق بازرگانی ایران.


user avatar
کمال هلالی (کمال هلالی)
توضیحاتی ندارد...

تعداد مطالب نوشته شده توسط نویسنده: 547
لینک به صفحه نویسنده:


« »

دیدگاهتان را بنویسید