نام و نام خانوادگی :  هانی فیصلی

سمت :                   عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر

شماره تماس :        ۰۹۱۶۶۳۴۱۴۴۰ – ۰۶۱۵۳۵۲۸۸۵۴

پست الکترونیکی :  Alfaisal1969@yahoo.com

سوابق تحصیلی :  لیسانس
هانی فیصلی
نام و نام خانوادگی : سید مصطفی موسوی

سمت :                   عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر

شماره تماس :      ۰۶۱۵۳۲۶۵۸۹۱ – ۰۹۱۶۶۳۱۱۸۳۷

پست الکترونیکی : Smmco@ymail.com

سوابق تحصیلی :  لیسانس
سید مصطفی موسوی
نام و نام خانوادگی : جواد سعیدی حیزانی

سمت :                   عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر

شماره تماس :     ۰۶۱۵۳۵۲۷۷۴۲ – ۰۹۱۶۱۳۱۹۲۳۲

پست الکترونیکی : Javadsaidi@royana.ir

سوابق تحصیلی : دیپلم
جواد سعیدی حیزانی
نام و نام خانوادگی : طاهر سلیمانی

سمت :                   عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر

شماره تماس :     ۰۶۱۵۳۵۱۲۵۵۳ – ۰۹۱۶۶۳۱۶۳۰۱

پست الکترونیکی : t.soleymani132@gmail.com

سوابق تحصیلی : دیپلم
طاهر سلیمانی
نام و نام خانوادگی : جمال عطیه بچاری

سمت :                   عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر

شماره تماس :     ۰۶۱۵۳۵۳۲۲۲۰ – ۰۹۱۶۳۳۳۰۷۹۰

پست الکترونیکی : Jamalbachari1347@gmail.com

سوابق تحصیلی : دیپلم
جمال عطیه بچاری
نام و نام خانوادگی : ثامر جاسمی نژاد دریس

سمت :                   عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر

شماره تماس :     ۰۹۱۶۱۳۱۱۰۰۹ – ۰۶۱۵۳۵۱۱۷۰۸

پست الکترونیکی : Samer.jasemi@gmail.com

سوابق تحصیلی : دیپلم
ثامر جاسمی نژاد دریس
نام و نام خانوادگی : احمد شریفات

سمت :                   عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر

شماره تماس :     ۰۹۱۶۱۳۱۹۱۴۳ – ۰۶۱۵۳۳۲۹۲۹۲

پست الکترونیکی : Ahmad_sharifat@yahoo.com

سوابق تحصیلی : دیپلم
احمد شریفات
نام و نام خانوادگی : شهرام زکی

سمت :                   عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر

شماره تماس :     ۰۹۱۶۱۳۲۴۳۸۲ – ۰۶۱۵۳۵۱۳۲۹۷

پست الکترونیکی : ZAKI1393@RAYANA.IR

سوابق تحصیلی : دیپلم
شهرام زکی
نام و نام خانوادگی : ماجد مطوریان پور

سمت :                   عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر

شماره تماس :     ۰۹۱۶۱۳۱۹۱۱۹ – ۰۶۱۵۳۵۲۱۷۳۸

پست الکترونیکی : matorianpour@yahoo.com

سوابق تحصیلی : دیپلم
ماجد مطوریان
نام و نام خانوادگی : عبدالرضا ضعیف نژاد

سمت :                   عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر

شماره تماس :     ۰۹۱۶۶۳۱۴۶۶۹ – ۰۶۱۵۳۵۴۷۴۴۲

پست الکترونیکی : Reza.zaifnejhad@gmail.com

سوابق تحصیلی : کارشناس ارشد
عبدالرضا ضعیف نژاد
نام و نام خانوادگی : بیژن ستاره آسمان

سمت :                   عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر

شماره تماس :     ۰۹۱۶۱۳۲۴۰۷۷ – ۰۶۱۵۳۵۸۳۲۵۷

پست الکترونیکی : Bijansetareh.aseman@yahoo.com

سوابق تحصیلی : دیپلم
بیژن ستاره آسمان
نام و نام خانوادگی : فاضل شنیور

سمت :                   عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر

شماره تماس :     ۰۹۱۲۱۷۷۹۸۵۴ – ۰۶۱۵۳۵۸۶۲۵۱

پست الکترونیکی : Fazel.shanivar@yahoo.com

سوابق تحصیلی : فوق دیپلم
فاضل شنیور
نام و نام خانوادگی : سعید حمداوی

سمت :                   عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر

شماره تماس :     ۰۹۱۶۱۳۱۱۰۰۰ – ۰۶۱۵۳۵۱۱۳۷۷

پست الکترونیکی : Saeid.hamdavi@yahoo.com

سوابق تحصیلی : دیپلم
سعید حمداوی
نام و نام خانوادگی : سید احمد حسینی فر

سمت :                   عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر

شماره تماس :     ۰۹۱۲۱۱۲۸۳۸۷ – ۰۶۱۵۳۵۳۱۳۰۷

پست الکترونیکی : 

سوابق تحصیلی : –
سید احمد حسینی فر (1)
نام و نام خانوادگی : مرتضی جزایری اصل

سمت :                   عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر

شماره تماس :     ۰۹۱۶۸۱۴۳۸۴۷ 

پست الکترونیکی :  –

سوابق تحصیلی : لیسانس
photo5818726057040259424