نام و نام خانوادگی :  هانی فیصلی

سمت :                   عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر

شماره تماس :        ۰۹۱۶۶۳۴۱۴۴۰ – ۰۶۱۵۳۵۲۸۸۵۴

پست الکترونیکی :  Alfaisal1969@yahoo.com

سوابق تحصیلی :  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر - دوره نهم
نام و نام خانوادگی : سید مصطفی موسوی

سمت :                   عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر

شماره تماس :      ۰۶۱۵۳۲۶۵۸۹۱ – ۰۹۱۶۶۳۱۱۸۳۷

پست الکترونیکی : Smmco@ymail.com

سوابق تحصیلی :  کارشناسی زبان
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر - دوره نهم
نام و نام خانوادگی: عبدالرضا سریح زاده

سمت: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر – دوره نهم 

شماره تماس: ۰۹۱۶۸۳۳۳۹۱۹ – ۰۶۱۵۳۵۳۴۰۸۰ 

پست الکترونیکی: abdolreza1171@gmail.com 

سوابق تحصیلی: کارشناسی مدیریت بازرگانی 
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر - دوره نهم
نام و نام خانوادگی : طاهر سلیمانی

سمت :                   عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر

شماره تماس :     ۰۶۱۵۳۵۱۲۵۵۳ – ۰۹۱۶۶۳۱۶۳۰۱

پست الکترونیکی : t.soleymani132@gmail.com

سوابق تحصیلی : دیپلم
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر - دوره نهم
نام و نام خانوادگی: امیر خلفی
سمت: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر – دوره نهم
شماره تماس: ۰۶۱۵۳۵۲۷۷۷۰ – ۰۹۱۶۱۳۱۹۲۰۵
پست الکترونیکی: Amir.khalafy@gmail.com
سوابق تحصیلی: دیپلم معماری
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر - دوره نهم
نام و نام خانوادگی: امین فرطوسی
سمت: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر – دوره نهم
شماره تماس: ۰۹۱۶۶۳۰۲۱۰۰ – ۰۶۱۵۳۵۴۲۹۰۰
پست الکترونیکی: amin.fartousi@gmail.com
سوابق تحصیلی: دکترای امور بین الملل
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر - دوره نهم
نام و نام خانوادگی : احمد شریفات

سمت :                   عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر

شماره تماس :     ۰۹۱۶۱۳۱۹۱۴۳ – ۰۶۱۵۳۳۲۹۲۹۲

پست الکترونیکی : Ahmad_sharifat@yahoo.com

سوابق تحصیلی : دیپلم
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر - دوره نهم
نام و نام خانوادگی: محمد جواد مومن
سمت: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر- دوره نهم
شماره تماس: ۰۹۱۶۱۳۲۴۰۶۶ – ۰۶۱۵۳۵۲۶۴۰۲
پست الکترونیکی: momen.javad@yahoo.com
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر- دوره نهم
نام و نام خانوادگی: عبود طیبی
سمت: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر – دوره نهم
شماره تماس: ۰۹۱۶۹۲۸۳۵۲۷ – ۰۶۱۵۳۵۳۴۰۸۰
پست الکترونیکی: Aboud.tayebi97@gmail.com
سوابق تحصیلی: دیپلم بازرگانی
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر - دوره نهم

نام و نام خانوادگی: عبدالمنعم کعبی نژاد

سمت: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر – دوره نهم

شماره تماس: ۰۹۱۶۱۳۱۹۰۴۵ – ۰۶۱۵۳۵۲۰۹۳۹

پست الکترونیکی: Monem.kaabinejad@gmail.com

سوابق تحصیلی: دیپلم تجربی

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر - دوره نهم
نام و نام خانوادگی: کاظم بهران احمدی
سمت: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر – دوره نهم
شماره تماس: ۰۹۱۶۱۳۲۴۱۴۶ – ۰۶۱۵۳۵۳۴۰۸۰
پست الکترونیکی: kazem.bahranahmadi@gmail.com
سوابق تحصیلی: دیپلم
عضو هیات نمایندگان دوره نهم اتاق بازرگانی خرمشهر
نام و نام خانوادگی : فاضل شنیور

سمت :                   عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر

شماره تماس :     ۰۹۱۲۱۷۷۹۸۵۴ – ۰۶۱۵۳۵۸۶۲۵۱

پست الکترونیکی : Fazel.shanivar@yahoo.com

سوابق تحصیلی : فوق دیپلم
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر - دوره نهم
نام و نام خانوادگی : سعید حمداوی

سمت :                   عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر

شماره تماس :     ۰۹۱۶۱۳۱۱۰۰۰ – ۰۶۱۵۳۵۱۱۳۷۷

پست الکترونیکی : Saeid.hamdavi@yahoo.com

سوابق تحصیلی : دیپلم
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر - دوره نهم
نام و نام خانوادگی: محمد عسگری صابر
سمت: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر – دوره نهم
شماره تماس: ۰۹۱۶۶۳۰۲۲۸۶ – ۰۶۱۵۳۵۲۴۱۷۶
پست الکترونیکی: mohammad.askarisaber@gmail.com
سوابق تحصیلی: کاردانی عمران
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خرمشهر - دوره نهم
نام و نام خانوادگی : مرتضی جزایری اصل

سمت :                   عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر

شماره تماس :     ۰۹۱۶۸۱۴۳۸۴۷ 

پست الکترونیکی : morteza_jazayeriasl@yahoo.com

سوابق تحصیلی : کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خرمشهر دوره نهم