نام و نام خانوادگی :  هانی فیصلی
سمت :                    رئیس
شماره تماس :        ۰۹۱۶۶۳۴۱۴۴۰ – ۰۶۱۵۳۵۲۸۸۵۴
پست الکترونیکی :  Alfaisal1969@yahoo.com
سوابق تحصیلی :  لیسانس
هانی فیصلی
نام و نام خانوادگی :  سید مصطفی موسوی
سمت :                    نائب رئیس اول
شماره تماس :        ۰۶۱۵۳۲۶۵۸۹۱ – ۰۹۱۶۶۳۱۱۸۳۷
پست الکترونیکی :  Smmco@ymail.com
سوابق تحصیلی :  لیسانس
سید مصطفی موسوی
نام و نام خانوادگی :  ثامر جاسمی نژاد دریس
سمت :                    نائب رئیس دوم
شماره تماس :        ۰۹۱۶۱۳۱۱۰۰۹ – ۰۶۱۵۳۵۱۱۷۰۸
پست الکترونیکی :  Samer.jasemi@gmail.com
سوابق تحصیلی :  دیپلم
ثامر جاسمی نژاد دریس
نام و نام خانوادگی :  طاهر سلیمانی
سمت :                    خزانه دار
شماره تماس :        ۰۶۱۵۳۵۱۲۵۵۳ – ۰۹۱۶۶۳۱۶۳۰۱
پست الکترونیکی :  t.soleymani132@gmail.com
سوابق تحصیلی :  دیپلم
طاهر سلیمانی
نام و نام خانوادگی : شهرام زکی
سمت :                   منشی هیئت رئیسه
شماره تماس :       ۰۹۱۶۱۳۲۴۳۸۲ – ۰۶۱۵۳۵۱۳۲۹۷
پست الکترونیکی :  ZAKI1393@RAYANA.IR
سوابق تحصیلی : دیپلم
شهرام زکی