اخبار اتاق

فراخوان ثبت نام عضویت در مجمع عمومی موسسین انجمن هلدینگ های ایران


در اجرای موافقت اصولی شماره ۲۸۶۹/۴۳/ص مورخ ۹۷/۳/۲۷ هیات راهبردی تشکل های اتاق ایران مبنی بر تاسیس و ثبت انجمن هلدینگ های ایران در اتاق ایران مقرر گردید تا مجمع عمومی موسسین انجمن مذکور در ساعت ۷:۳۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۷/۵/۲۳ در محل سالن جلسات طبق هشتم اتاق ایران با رعایت تشریفات قانونی برگزار شود.
لذا بدینوسیله از کلیه شرکت های هلدینگ فعال دعوت می نماید از روز یکشنبه مورخ ۹۷/۵/۱۴ الی پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۷/۵/۲۰ جهت ثبت نام و تکمیل مدارک عضویت به معاونت تشکل های اتاق ایران واقع در تهران- خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره ۱۷۵ طبقه پنجم مراجعه نمایند. شایان ذکر است که مهلت یاد شده قابل تغییر و تمدید نمی باشد.

دستور جلسه:
۱-بررسی و تصویب پیش نویس اساسنامه
۲-تعیین ورودیه و حق عضویت
۳-تعیین روزنامه کثیرالانتشار
۴- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان
۵- سایر موارد

شرایط ثبت نام:
الف- داشتن کارت معتبر بازرگانی با کارت عضویت حقوقی (شرکت هلدینگ) در اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور.
ب- دارا بودن آگهی آخرین تغییرات هیات مدیره شرکت هلدینگ از اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری .
ج- اصل فیش واریزی به مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیون تومان) به شماره حساب ۰۱۰۵۹۹۴۰۹۵۰۰۰ سیبا بانک ملی به نام اتاق بازرگانی ایران.

تبصره: نمایندگان اشخاص حقوقی می بایست مدیرعامل، یا یکی از اعضای هیات مدیره شرکت متبوع باشند با دردست داشتن آخرین تغیییرات روزنامه رسمی و معرفی نامه با مهر و سربرگ شرکت.


user avatar
کمال هلالی (کمال هلالی)
توضیحاتی ندارد...

تعداد مطالب نوشته شده توسط نویسنده: 547
لینک به صفحه نویسنده:


« »

دیدگاهتان را بنویسید