اخبار اتاق

شرایط جدید واردات دانه های روغنی و روغن خام


شرایط جدید واردات دانه های روغنی و روغن خام 

مدیران محترم عامل کارخانجات روغنکشی ایران پیرو نامــه شماره ۹۵/۵۰۱/۲۲۵۸ ، ۹۵/۵۰۱/۲۲۶۱ و ۹۵/۵۰۱/۲۲۶۰ مورخ ۹۵/۰۶/۱۴ (به پیوست) به استحـضار می رساند، ثبت سفارش انواع دانه های روغنی و روغن خام، نیاز به اخذ مجوز از حوزه قائم مقام محترم وزیر در امور بازرگانی و صنایع کشاورزیندارد. بدیهی است متقاضیانی که مطابق مندرجات کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۵ تمایل به استفاده از معافیت تعرفه ای داشته باشند لازم است هنگام ترخیص گواهی خرید دانه داخلی را از حوزه فوق ارائه نمایند.

لازم به توضیح آنکه پیش از صدور این دستورالعمل واردکنندگان می بایستدانه داخلی را خریداری نموده تا مجوز واردات دانه های روغنی و یا روغن خام را دریافت نمایند. اما از این پس واردکنندگانی که تمایل به استفاده تعرفه پایین تر مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۵ (تعرفه ۵ درصد برای دانه های روغنی و تعرفه ۱۰ درصد برای روغن خام و تعرفه ۲۶ درصدی برای روغن پالم) می بایست پس از خرید دانه داخلی همانند قبل با مراجعه به شرکت بازرگانی دولتی ایران و حوزه قائم مقام محترم وزیر در امور بازرگانی و صنایع کشاورزی گواهی لازم را اخذ نمایند ولی در صورت عدم خرید دانه داخلیواردکنندگان می توانند با تعرفه بالاتر مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۵ (دانه روغنی ۱۰ درصد، روغن خام ۲۶ درصد و انواع پالم۴۰ درصد) اقدام به واردات انواع دانه های روغنی و روغن خام نمایند.

لازم به ذکر است در صورت عدم وجود دانه داخلی و تعهد سپاری وارد کننده مبنی بر خرید دانه داخلی هنگام برداشت محصول از طریق سپردن ضمانت نامه بانکی به نام آن شرکت، صدور گواهی خرید دانه انجام می پذیرد.


user avatar
کمال هلالی (کمال هلالی)
توضیحاتی ندارد...

تعداد مطالب نوشته شده توسط نویسنده: 394
لینک به صفحه نویسنده:


« »

دیدگاهتان را بنویسید