اخبار اتاق

اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎي ﻣﻌﺪن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﮐﺸﻮر


اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎي ﻣﻌﺪن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﮐﺸﻮر

 


user avatar
کمال هلالی (کمال هلالی)
توضیحاتی ندارد...

تعداد مطالب نوشته شده توسط نویسنده: 547
لینک به صفحه نویسنده:


« »

دیدگاهتان را بنویسید